JSC “QO’QONSPIRT” INTERNAL AUDIT SERVICE

Niyazov Bakhodir

Chief Of The Internal Audit Service. DOB – 10.07.1962

Vacant

Specialist of  The Internal Audit Service